STANOVY

zapsaného spolku

Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s.

 

 

Preambule

 

Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s. (dále jen CYTC, z. s., či club ) je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů, milovníků a příznivců plemene Yorkshire Terrier a všech jeho barevných variant, zkatka YT.

 

Hlava I

POSLÁNÍ A ČINNOST

 

Článek 1. Právní postavení clubu

Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s. je dobrovolným sdružením chovatelů, majitelů a milovníků plemene Yorkshire Terrier.

Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s. je vlastním právním subjektem s vlastním způsobem hospodaření a vlastními stanovami a má tudíž právo samostatně vystupovat svým jménem v právních vztazích.

Osobní ručení členů clubu je vyloučeno.

 

 

Článek 2. Název a sídlo 

Název asociace zní: Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s.

Zkratka názvu: CYTC, z. s.

Sídlo asociace: Rapšach 297, 378 07 Rapšach

 

 

 

Článek 3. Jednání a podepisování za club

Výkonný výbor je statutárním orgánem clubu, za který jednají a podepisují všichni členové výkonného výboru ( předseda, sekretář a hospodář ) a to každý samostatně.

Podepisování za club se děje tak, že k razítku, předepsanému, napsanému nebo natištěnému názvu clubu připojí svůj podpis a čitelně hůlkovým písmem své jméno.

Článek 4. Předmět činnosti a cíle

 1. Sdružovat chovatele, majitele a milovníky plemen YT v souladu s předpisy FCI a ČMKU a platnými standardy organizovat a řídit chov Barevných YT

 2. Propagace a popularizace chovu Barevných YT a jeho šíření mezi občany

 3. Organizování kynologických výstav, soutěží a dalších vhodných společenských aktivit podporujících chov Barevných YT

 4. zabezpečování kynologické výchovy a odborného růstu členů clubu

 5. zajišťování evidenční a dokumentační činnosti potřebné k plemennému chovu

 6. rozvíjení morálních vlastností členů clubu, upevňování dobrých vztahů a soudržnosti mezi členy clubu

 7. hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí

 

Článek 5. Hospodaření a majetek

se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR, stanovami clubu a Valnou hromadou. Své finanční prostředky má club na svých účtech a to i devizových.

Club hradí náklady a výdaje spojené se svou hlavní činností z prostředků získaných členskými příspěvky, účelovými příspěvky, příjmů plynoucích z kárného řízení – pokuty, z výnosů vlastního majetku, darů, dotací, dobrovolných příspěvků a sponzorských darů členů a jiných zdrojů a náklady a výdaje spojené s vedlejší činností pomocí příjmů plynoucích z vlastní činnosti – pořádáním výstav a soutěží pro plemeno Barevný YT .

Club hradí ze svého rozpočtu především: náklady na běžnou činnost, náklady na zabezpečení a poplatky související s členstvím v kynologických organizacích v jejichž rámci bude club působit, nezbytné náklady spojené s činností delegátů na akcích pořádaných organizacemi v jejichž rámci bude club působit, náklady na svolání  a organizaci a řízení členských schůzí a valné hromady, náklady na tiskoviny a propagaci asociace v České republice i v zahraničí a jiné náklady nezbytné k zajištění provozování činnosti clubu.

Hl. II

ČLENSTVÍ

 

 

Článek 1. Členství v clubu

Členství je dobrovolné. Členem v clubu se může stát osoba starší 15 let, která souhlasí se  Stanovami, předpisy, chovatelským řádem a chovatelským kodexem. Zavazuje se jimi řídit a platit členské a účelové poplatky. Členy clubu se mohou stát fyzické osoby, ale i cizí státní příslušníci. Členství vzniká doručením úplně vyplněné a podepsané evidenční karty člena, na clubem určenou adresu a připsáním částky členských příspěvků na běžný rok.

Průkazem členství je členská legitimace

Článek 2. Práva a povinnosti člena

Práva člena clubu:

 1. účastnit se členských schůzí a jako delegát / člen valné hromady s právem hlasovacím

 2. volit a být volen do orgánů clubu, vyjma výkonného výboru

 3. podílet se na činnosti clubu

 4. účastnit se akcí clubu

 5. kdykoliv vystoupit z clubu bez nároku na finanční a materiálové vyrovnání 

 

Povinnosti člena clubu:

 1. dodržovat stanovy clubu a všechny předpisy clubu

 2. včas a řádně hradit členské příspěvky a účelové poplatky

 3. důsledně dodržovat chovatelské předpisy a chovatelský program a kodex

Článek 3. Zánik členství

 1. vystoupením z clubu písemně sděleným výkonnému výboru

 2. nezaplacením členských příspěvků nebo neodesláním evidenční karty člena do posledního dne měsíce února příslušného roku

 3. vyloučením člena clubu

 4. úmrtím člena clubu

Článek 4. Příspěvky na činnost

Každý člen je povinen přispívat na činnost sdružení částkou stanovenou Valnou hromadou a to jednou ročně, ve lhůtě stanovené Valnou hromadou. U nově přijatých členů pak nejpozději do jednoho měsíce po jejich přijetí.

Hl. III

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

 

Článek 1. CYTC, z. s. vytváří tyto orgány:

- Valná hromada

- Výkonný výbor

- Kontrolní orgán

- Kárná komise

- Odborné komise

- Členská schůze

Článek 2. Valná hromada

Je nejvyšším orgánem clubu, kde členové uplatňují svá práva řídit záležitosti clubu a kontrolovat její činnost. Valná hromada projednává a řeší otázky související s činností clubu. Koná většinou na konci kalendářního roku.

Valná hromada je usnášeníschopná, je – li přítomna minimálně 1/3 všech členů, přičemž člen, jež se Valné hromady nemůže zúčastnit, má právo pověřit kteréhokoli člena o zastoupení. Tento zástupce má právo hlasovat za nepřítomného člena po předložení písemného pověření podepsaného nepřítomným členem, kde musí stát jméno pověřeného zástupce. Určený zástupce se také místo nepřítomného člena podepíše na prezenční listinu a připojí k podpisu poznámku „v zastoupení“. Pověřený člen může zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena.

Valná hromada rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Způsob hlasování si určí Valná hromada sama. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas řídícího valné hromady, tj. předsedy výkonného výboru nebo pověřeného člena výkonného výboru.

Valnou hromadu tvoří členové výkonného výboru, poradci chovu, kontrolní orgán, kárná komise a členové clubu, kteří jsou na valnou hromadu řádně delegováni členskou schůzí. Valné hromady se mohou jako hosté účastnit další členové clubu, či pozvaní hosté, avšak bez práva hlasování.

 

 

Do vyhrazených pravomocí Valné hromady patří:

 1. projednání a schválení zprávy o činnosti a hospodaření clubu

 2. projednání a schválení zprávy kontrolního orgánu a kárné komise

 3. projednání a schválení zprávy hlavního poradce chovu o dosažených plemenných výsledcích a činnosti poradců chovu

 4. provedení jmenování členů výkonného výboru, volby kontrolního orgánu a kárné komise

 5. projednání udělených kárných opatřeních

 6. rozhodování o věcech týkajících se clbu a jeho činnosti, pokud si to valná hromada přímo vyžádala souhlasem nadpoloviční většiny přítomných delegátů / členů

 7. projednání a schválení změn stanov a dalších předpisů clubu

 8. rozhodování o zániku clubu a rozdělení majetku

Valnou hromadu svolává a řídí předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru, a to nejméně jedenkrát za dva roky písemnou pozvánkou doručenou zvoleným delegátům / členům, poradcům chovu, ostatním členům výkonného výboru členům kárné komise a kontrolnímu orgánu. Pozvánka musí obsahovat uvedení termínu, místa konání a obsah jednání valné hromady. O termínu konání valné hromady musí být delegáti informováni alespoň 30 dní před konáním valné hromady.

Mimořádnou valnou hromadu je povinen předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru svolat na základě písemného požadavku nadpoloviční většiny všech členů klubu a to v termínu do 60 dnů od doručení tohoto požadavku.

Mimořádnou valnou hromadu je povinen svolat předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen, bez zbytečného prodlení, jestliže je třeba řešit závažné záležitosti přesahující kompetence výkonného výboru.

Článek 3. Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem clubu, který koordinuje a řídí činnost clubu a jedná jejím jménem mezi jednotlivými Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou.

Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výkonného výboru je nezastupitelný..

Členové výkonného výboru jsou jmenovitě určeni valnou hromadou. Valná hromada z jejich středu veřejně a přímo jmenuje předsedu výkonného výboru, ostatní funkcionáře a náhradníky. Předseda výkonného výboru je současně i předsedou clubu.

Výkonný výbor je kolektivní orgán a skládá se nejméně z 3 členů. Jejich počet musí být vždy lichý. Člen výkonného výboru nesmí být současně členem kontrolního orgánu.

Členové výkonného výboru jsou jmenováni na období čtyř let. Opětovné jmenování není vyloučeno.

Funkční období neskončí dříve, než je jmenován nový výkonný výbor. V případě poklesu členů výkonného výboru, rozhodne výkonný výbor na svém nejbližším zasedání o náhradníku do doby konání řádné valné hromady.

Výkonný výbor zasedá podle potřeby a jeho jednání svolává předseda výkonného výboru nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru. Rozhodnutí výkonného výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonného výboru nebo řízením pověřeného člena výkonného výboru. 0 průběhu jednání výkonného výboru se pořizuje písemný zápis.

0 jednání výkonného výboru, jeho termínu, místa konáni a obsahu jednáni, má právo být člen kontrolního orgánu předem informován a účastnit se jeho zasedání. Může na něm vznášet dotazy, náměty a připomínky k činnosti výkonného výboru a členů clubu a žádat výkonný výbor o písemná stanoviska.

Členové výkonného výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí v zájmu clbu tak, aby nepoškodili její oprávněné zájmy nebo její dobré jméno.

Členové výkonného výboru odpovídají club jako právnické osobě, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu své funkce. Podílí-li se na takto vzniklé škodě více členů výkonného výboru, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

Členové výkonného výboru jsou povinni se řídit obecně platnými právními předpisy a platnými stanovami clubu a usneseními valné hromady.

Do působnosti výkonného výboru náleží zejména:

 1. Svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečit.

 2. Předkládat valné hromadě zprávu o činnosti, zprávu  hospodaření, návrh změn a doplňků stanov a vnitřních směrnic asociace.

 3. Plnit usnesení valné hromady.

 4. Zajišťovat řádné vedení evidence členů a předepsaného účetnictví.

 5. Rozhodovat o nakládání s majetkem asociace.

 6. Odpovědnost za elektivní vynakládání finančních prostředků asociace a finanční hospodaření   asociace.

 7. Rozhodovat o uskutečnění výstav a soutěží a veřejně prospěšných akcí a zapojení členů clubu do těchto akcí.

 8. Dbát na dodržování předpisů spolupracujících kynologických organizací a zajišťovat kontakt clubu s jinými cluby a organizacemi v České republice i v zahraničí.

 9. Fungovat současně jako disciplinární orgán clbu s pravomocí přijímání nových členů a v souladu s vnitřními směrnicemi provádět i kárná řešení členů clubu.

10. Společně s kontrolním orgánem projednávat písemné podněty a stížnosti členů clubu.

 

Článek 3. 1. Předseda výkonného výboru

Je oficiálním představitelem CYTC, z. s. a Výkonného výboru. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě CYTC, z.s., kterou je také jmenován.

Práva a povinnosti předsedy:

 1. řídí a koordinuje běžnou činnost Výkonného výboru a CYTC, z. s.

 2. řídí zasedání Valné hromady CYTC, z. s.

 3. svolává Výkonný výbor CYTC, z. s. a Valnou hromadu CYTC, z. s.

 4. jedná jménem Výkonného výboru CYTC, z. s., kterou zastupuje. Podepisuje jménem CYTC, z. s. písemnosti o právních úkonech, kterými CYTC, z. s. nabývá práv a povinností a to tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu CYTC, z. s. připojí svůj vlastnoruční podpis s napsaným, vytištěným či otištěným označením své funkce

 5. pověřuje svým zastupováním členy CYTC, z. s.

 6. rozhoduje v záležitostech, které nesnesou odklad a jinak spadají do pravomoci jiných orgánů či organizačních složek CYTC, o. s. Svá jednání však musí zdůvodnit a nechat je dodatečně příslušnými orgány schválit

 7. má právo pozastavit členství kterémukoliv členu CYTC, z. s., než o jeho dalším členství rozhodne Výkonný výbor nebo Valná hromada CYTC, z. s.

 8. dojde-li k přesvědčení, že rozhodnutí Výkonného výboru CYTC, z. s., event. jiných orgánů CYTC, z. s., kromě Valné hromady, je v rozporu se zájmem CYTC, z. s., může jejich rozhodnutí vetovat – tzn. pozastavit jejich platnost. Veto může zrušit jen předseda nebo Valná hromada CYTC, z. s.

 

 

Článek 3. 2. Sekretář výkonného výboru

Je jmenován stejně jako předseda CYTC, z. s. Je zástupcem předsedy a neurčí-li předseda jinak, automaticky jej v plném rozsahu jeho pravomocí zastupuje.

Zajišťuje technicko-organizační podmínky činnosti Výkonného výboru a CYTC, z. s. Za svou činnost se zodpovídá předsedovi, Výkonnému výboru a Valné hromadě CYTC, z. s.

 

Práva a povinnosti sekretáře:

 1. zajišťuje informování členů CYTC, z. s. o činnosti Výkonného výboru

 2. provádí praktické svolávání schůzí Výkonného výboru a Valné hromady CYTC, z. s.

 3. udržuje a zajišťuje potřebné kontakty CYTC, z. s.

 4. vede seznam všech členů CYTC, z. s. a průběžně jej aktualizuje

 5. vede veškerou potřebnou dokumentaci CYTC, z. s. a Výkonného výboru

 6. vede a eviduje zápisy z Valných hromad a Výkonného výboru CYTC, z. s.

 7. vyhodnocuje plnění úkolů vydaných Výkonným výborem a Valnou hromadou CYTC, z. s. a informuje o jejich plnění

 8. v případě, že zastupuje předsedu CYTC, z. s. a jedná jménem CYTC, z. s., podepisuje tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu CYTC, z. s. připojí svůj vlastnoruční podpis s napsaným, vytištěným či otištěným označením své funkce

 

 

Článek 3. Hospodář

 

Je jmenován stejně jako předseda CYTC, z. s. Je hlavním ekonomem CYTC, z. s. a má na starosti veškerou hospodářskou a finanční oblast CYTC, z. s.. Odpovídá za to, aby finanční a hospodářská činnost CYTC, z. s. byla v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR, stanovami CYTC, z. s. a usnesením Výkonného výboru a Valné hromady CYTC, z. s. Za svou činnost se plně zodpovídá předsedovi CYTC, z. s., Výkonnému výboru a Valné hromadě CYTC, z. s.

 

 

Práva a povinnosti hospodáře:

 1. vede veškerou potřebnou dokumentaci o financích a majetku CYTC, z. s. a hospodaření CYTC, z. s. dle platných právních předpisů, stanov, usnesení Výkonného výboru a Valné hromady CYTC, z. s.

 2. dohlíží na správnost hospodaření s majetkem a financemi CYTC, z. s. a navrhuje opatření v hospodářské a finanční oblasti

 3. zpracovává návrh rozpočtu CYTC, z. s. a provádí roční účetní uzávěrku hospodaření, kterou předkládá ke schválení Výkonnému výboru nebo Valné hromadě CYTC, z. s.

 4. má právo jednat ve finanční a hospodářské oblasti jménem CYTC, z. s. a to v rozsahu pravomocí stanovených předsedou CYTC, z. s.

 5. kontroluje a eviduje placení členských příspěvků a jiných příjmů či výdajů CYTC, z. s.

 6. přijímá a vydává finanční hotovost a přijímá členské či jiné příspěvky placené v hotovosti

 7. v případě, že jedná jménem CYTC, z. s., podepisuje tím způsobem, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu CYTC, z. s. připojí svůj vlastnoruční podpis s napsaným, vytištěným či otištěným označením své funkce

 

 

Článek 4. Kontrolní orgán

Je orgánem clubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost asociace. Je jednočlenný a je přímo volen valnou hromadou na dobu 4 let.

Členem kontrolního orgánu může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena kontrolního orgánu je nezastupitelný. Opětovná volba člena kontrolního orgánu není vyloučena. Kontrolní orgán se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným výkonnému výboru asociace. V takovém případě končí jeho funkce dnem kdy jeho odstoupení výkonný výbor projednal, nebo projednat mohl. Výkonný výbor do doby konání valné hromady na funkci člena kontrolního orgánu povolá náhradníka.

Člen kontrolního orgánu je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí v zájmu asociace tak, aby nepoškodil její oprávněné zájmy nebo její dobré jméno. Odpovídá clubu jako právnické osobě ( za podmínek a rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy ), za škodu kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu své funkce.

Člen kontrolního orgánu je povinen se řídit závaznými právními předpisy a stanovami clubu a usneseními valné hromady. 

Kontrolní orgán je za svou činnost odpovědný valné hromadě.

 

 

 

Do působnosti kontrolního orgánu patří zejména:

 1. Kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, platných stanov klubu, jejích vnitřních směrnic a usnesení valných hromad.

 2. Má právo být předem informován o termínech, místu konání a obsahu jednání výkonného výboru a členu asociace a žádat o písemná stanoviska.

 3. Je oprávněn kdykoliv nahlížet do spisů, evidence  členů, účetní dokumentace, kontrolovat hospodaření clubu a stav jejího majetku.

 4. Přezkoumávat zprávu o hospodaření clubu, zprávu o stavu majetku a činnosti clubu.

 5. Seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

6. Předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy.

 

 

Článek 5. Kárná komise

Kárná komise projednává veškerá porušení povinností člena clbu vyplývající ze stanov, chovatelských a dalších předpisů asociace. Valná hromada na svém zasedání přímo ustanovuje členy kárné komise ze svého středu.

Za neplnění povinností člena, porušování chovatelských předpisů, stanov clubu a narušování dobrého soužití v clubu kárná komise určí stupeň kárných opatření:

 1. napomenutí

 2. pokuta

 3. zákaz chovatelské činnosti (dočasně i trvale)

 4. odvolání z funkce

 5. vyloučení z asociace

 

Člen clubu, proti němuž má být zahájeno kárné řízení, musí být o tomto kárném řízení prokazatelně písemně informován a předvolán k jednání na kárnou komisi v termínu nejméně 15 dní předem. V případě, že se člen jednání v kárné komisi bez závažného důvodu nezúčastní, bude použit vyšší stupeň kárného opatření, a to až vyloučení.

Člen clubu, proti němuž bylo zahájeno nebo je vedeno kárné řízení, nesmí až do vyřešení kárného řízení nebo ukončení kárného řízení zastávat žádnou funkci, ani být do ní volen. O výsledku kárného řízení bude neprodleně písemně informován, formou rozhodnutí, předsedou kárné komise. Má však právo písemně se odvolat k výkonnému výboru proti rozhodnutí kárné komise a to do 15. dnů po obdržení výsledku kárného řízení

Vyloučený člen asociace může být opakovaně přijat za člena clbu nejdříve po uplynutí 3 let po schválení jeho písemné žádosti valnou hromadou.

 

O druhu kárného opatření rozhodne kárná komise v souladu s chovatelským řádem a výsledek kárného řízení oznámí výkonnému výboru na nejbližší schůzi.

 

 

 

Článek 6. Členská schůze

Členskou schůzi svolává a řídí příslušný poradce chovu nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru, a to nejméně jedenkrát za rok písemnou pozvánkou nebo zveřejněnou v klubovém časopise Zpravodaj. Pozvánka musí obsahovat uvedení termínu a místa konání.  O termínu členské schůze musí být členové informováni alespoň 30 dní před konáním členské schůze.

Mimořádnou členskou schůzi je povinen poradce chovu nebo pověřený člen výkonného výboru svolat na základě písemného požadavku nadpoloviční většiny členů, a to v termínu do 60 dnů od doručení tohoto požadavku

Členská schůze projednává a řeší otázky související s chovem plemene. Její usnesení je pro všechny členy platné a závazné, pokud jsou schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má stejnou sílu hlasu. Hlasování členů je vždy veřejné, pokud nebude alespoň jedna třetina přítomných členů požadovat hlasování tajné. Při rovnosti hlasů přítomných členů je hlas řídící schůze, tj. poradce chovu nebo pověřeného člena výkonného výboru, rozhodující. Poradce chovu nebo pověřený člen výkonného výboru předkládá usnesení členské schůze hlavnímu poradci chovu a předsedovi výkonného výboru. Usnesení musí být v souladu se stanovami clubu.

 

 

Hl. IV.

ZÁNIK CLUBU A VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKU

 

O zániku clubu rozhoduje valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů / členů. Jinak než rozhodnutím valné hromady může dojít k zániku clubu jen způsobem, který stanoví zákon.

Spolu s rozhodnutím o zániku clubu, rozhodne valná hromada o způsobu likvidace majetkové podstaty clubu, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

Hl. V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

O doplnění nebo změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů / členů. Návrh na doplnění stanov nebo jinou změnu stanov může podat výkonný výbor nebo kontrolní orgán. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výkonného orgánu. Návrh na doplnění nebo změnu stanov asociace předá předseda výkonného výboru členské základně písemně, a to nejpozději do 30 dnů před konáním valné hromady.

Všichni funkcionáři clubu musí dosáhnout věku nejméně 18ti let.

 

 

 

Schváleno přípravným výborem CYTC, z. s. v Třeboni dne 15. 9. 2012. Tyto Stanovy nabývají platnosti počínaje dnem 11. 9. 2012.

 

Kontakt

IKC, z.s.
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká Republika
+420 724770929 InternationalKennelClub@yahoo.com