Zápis z výroční členské schůze CYTC, z. s.

16.02.2021 23:13

Zápis z valné hromady spolku Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s.

konané dne 16. 2. 2021

 

 

Valná hromada byla svolána dne 16. 12. 2021 předsedkyní spolku Ingrid Sedlákovou
dle podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

 

 

Program valné hromady:

  1. Zahájení

  2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího

  3. Schválení návrhu nového názvu spolku

  4. Schválení návrhu nových stanov

  5. Volba členů do orgánů spolku

  6. Schválení usnesení, závěr

 

 

 

Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na on-line schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku,
se zapsali do FB události Členská schůze CYTC a ke svému jménu svůj komentář pro potvrzení přítomnosti. Seznam zúčastněných ve FB události nahrauje Listinu přítomných a tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 2)

Svolavatelka sdělila valné hromadě počet přítomných a rozhodla, že valná hromada je usnášeníschopná. Svolavatelka navrhla pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího.
Přítomní pověřili jako

předsedající schůze Ingrid Sedlákovou

zapisovatelku On-line chat

a ověřovatelku Marcelu Preinl

 

Ad 3)

Předsedající přítomné seznámila s návrhem nového názvu spolku

International Kennel Club, z.s.

počet hlasujících PRO ……06….

počet hlasujících PROTI …0……

zdržel se hlasování …8……

 

Ad 4)

Předsedající přítomné seznámila s návrhem nových stanov dle nového občanského zákoníku, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

počet hlasujících PRO …10…….

počet hlasujících PROTI …0……

zdržel se hlasování …4……

 

Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny - neschváleny

v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

 

Ad 5)

Členy orgánu spolku byli nově zvoleni:

 

Poradci chovu:

 

Ingrid Sedláková (PRO: 10 ;PROTI: 0 ;ZDRŽEL SE: 4 )

Marcela Preinl (PRO: 10 ;PROTI: 0 ;ZDRŽEL SE: 4 )

Lenka Šefčíková (PRO: 10 ;PROTI: 0 ;ZDRŽEL SE: 4 )

 

Kontrolní komise:

8 veřejně nejmenovaných osob pověřených pro kontroly vrhů.

 

Ad 6)

Na závěr proběhla diskuze, projednání usnesení a předsedající poděkovala přítomným za účast.

Podáním návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku byla pověřena Ingrid Sedláková.

 

 

Rapšach, dne 16. 2. 2021

 

 

Kontakt

IKC, z.s.
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká Republika
+420 724770929 InternationalKennelClub@yahoo.com