VÝSTAVNÍ  ŘÁD

 

ÚVOD

Tento Řád je závazným předpisem pro pořadatele výstav, vystavovatele a pro  posuzovatele při hodnocení psů na výstavách pořádaných a svodech organizací CYTC, o. s.
 

Přehlídky a výstavy poskytují přehled o současném chovatelství a jsou příležitostí pro zhodnocení výsledků chovatelské práce. Slouží k realizaci a prezentaci šlechtitelských a plemenářských úkolů, k propagaci chovatelské práce a vytvářejí prostor pro chovatelské soutěžení. Podle zákonných předpisů jsou přehlídky a výstavy považovány za svody zvířat. 

 

I.  DRUHY  PŘEHLÍDEK  A VÝSTAV 

Přehlídky a výstavy jsou pořádány organizací CYTC, o. s. zpravidla za účelem ohodnocení exteriéru psa a výběru vhodných jedinců do dalšího chovu. Trvání přehlídek je omezeno na dobu předvedení psů. 

Posouzení se koná  podle druhu pořádané akce. Posouzení psů dle platných chovných standardů slouží jako doklad o kvalitě psů:

   a.  Propagační  akce - posuzování neprobíhá.

   b.  Bonitace – posuzování psů za přítomnosti chovatele za účelem přidělení výstavního titulu.

   c.  Výstavy - posuzování zvířat za přítomnosti chovatele.

  

1. Klubové výstavy - pořadatelem je CYTC. Na klubobých výstavách mohou být vystaveni psi s průkazem původu, kteří splňují podmínky stanovené CYTC, o. s. a to v souladu s podmínkami dohodnutými se zahraničními chovatelskými organizacemi. Může být otevřena kategorie PET, ve které pes nemusí mít průkaz původu.

2. Speciální výstavy – pořadatelem je CYTC. Jsou určeny pro jednotlivé druhy zbarvení barevných yoršírských teriérů.

 

Na žádném stupni přehlídek a výstav nedochází k drezúře, výkonnostním zkouškám, sportovním soutěžím -  posuzují se pouze exteriéry psů a zvířata jsou stacionárně umístěna pod dohledem jejich majitelů.

 

 II.  ZÁSADY  PRO  ORGANIZOVÁNÍ  VÝSTAV 

1. Výbor CYTC sestavuje a zveřejňuje v předstihu přehled o konání klubových a speciálních výstav.

2. Organizační zabezpečení výstav je zajišťováno výkonným výborem pořádající organizace.

3. Výkonný výbor uspořádá před konáním vlastní akce organizační setkání, kde předseda výboru seznámí všechny členy výboru s platnými právními normami na ochranu zvířat včetně tohoto řádu a ostatními podmínkami ke konání výstavy.

5. Výkonný výbor zajišťuje provedení výstavy, odpovídá za propagaci, průběh a likvidaci výstavy po stránce organizační,  odborné, technické, ekonomické. Pořádající organizace může pro pořádání výstavy jmenovat výstavní výbor za podmínky, že jednotliví navrhovaní členové vysloví  předem se jmenováním souhlas. K zajištění průběhu výstavy výstavnímu výboru vymezí práva a povinnosti. Posuzování zvířat se řídí Chovatelským standardem. Zásady pro udělení ocenění na výstavách zpracuje pořadatel výstavy.  Pořadatel může vystavovatelům zprostředkovat prodej vystavených zvířat a podmínky prodeje zakotví do propozic výstavy.

 

III.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  POŘADATELE 

1. Pořadatel výstavy je povinen zajistit všestranně podmínky pro konání  výstavy. Je povinen projednat konání výstavy s příslušnými úřady státní správy, oznámit příslušné obci a Krajské veterinární správě  pořádání výstavy.

2. Pořadatel zpracovává propozice výstavy. Propozice určují podmínky pro vztah pořadatele a vystavovatele, stanoví organizační a ekonomický způsob přípravy, průběhu, likvidace výstavy, náležitosti související s případným odřeknutím výstavy, stanoví zásady pro vystavení zvířat, péči o ně v průběhu výstavy, prodej zvířat na výstavě, pro účast zahraničních vystavovatelů na výstavě, nečlenů Klubu na výstavě, případně kontrolu členství atd. Pořadatel zajistí zveřejnění propozic, distribuci přihlášek, opatří souhlasy vystavovatelů s propozicemi a se zveřejněním osobních údajů  v katalogu.

3.  Pořadatel kontroluje při přejímce zvířat identitu přihlášených zvířat podle popisu nebo čipu.

4. Pořadatel vydává výstavní katalog/ soupis, který obsahuje seznam psů přihlášených na výstavu, seznam vystavovatelů, případně ocenění zvířat a další údaje. V případě, že pro výstavu nejsou vydány katalogy, ale pouze soupis, ten musí být vyvěšen na viditelném místě v místě pořádání výstavy.

5. Pořadatel je povinen zajistit dodržení veterinárních  a  hygienických podmínek na výstavě, zajistit veterinární dozor. Odpovídá za škody vzniklé při jím zaviněném poškození nebo jím zaviněném úhynu zvířete na výstavě. Vystavovatel má v takovém  případě nárok na náhradu škody za zvíře ve výši orientační ceny dle momentální tržní ceny zvířete, popřípadě výstavními podmínkami. Pořadatel je oprávněn na doporučení veterinárního lékaře nepřijmout na výstavu nemocné zvíře a odeslat je zpět na náklady vystavovatele. Likvidaci uhynulého zvířete provádí podle veterinárních podmínek. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé zcizením zvířete, poškozením nebo úhynem na kterém nemá přímou vinu.

6. Pořadatel zajišťuje v předstihu účast posuzovatelů pro posouzení  vystavených psů, zajistí jim pro práci vhodné pomůcky a vymezí dostatečný prostor pro jejich činnost. Po skončení posouzení je pořadatel povinen zveřejnit ocenění zvířat, a to zpravidla zveřejněním oceňovacích dokumentů nebo protokolů. Posuzovatelé stanovují ocenění:
 

7. Pořadatel musí přijmout protest vystavovatele na porušení podmínek výstavy stanovených propozicemi. O vyřízení protestu rozhodne výstavní výbor. Protest proti ocenění psa není přístupný.

8. Pořadatel může odložit výstavu na jiný termín, než bylo oznámeno, jen z vážných důvodů, případně konání výstavy odvolat (např. z důvodu veterinárního zákazu, malého počtu přihlášených zvířat apod.). Změnu termínu nebo odřeknutí výstavy musí pořadatel bez odkladu oznámit přihlášeným vystavovatelům i příslušným orgánům státní správy.

9. Pořadatel výstavy nezajišťuje v průběhu výstavy krmení, napájení, ošetření a hlídání vystavených psů. Psi jsou po celou dobu konání výstavy pod kontrolou majitele. Pořadatel je povinen zajistit vystavovatelům přístup k pitné vodě v objemu denní spotřeby psa.

10. Pro posuzovatele musí zajistit dostatečné prostory  a vybavení pro posuzování (omyvatelný stůl,  prostor na posouzení apod.).

14. Výstavní výbor provádí věcnou a finanční likvidaci.

 

IV.  PRÁVA  A  POVINNOSTI  VYSTAVOVATELŮ

1. Vystavovatel přihlašuje zvířata k účasti na výstavě písemnou  přihláškou, kterou doručí ve stanoveném termínu pořadateli. Je  povinen seznámit se s propozicemi výstavy a řídit se opatřeními vydanými výstavním výborem i v průběhu výstavy.

2.  Není přípustné, aby vystavovatel zaslal na výstavu, přehlídku hárající, březí a kojící feny.

3. Vystavovatelé  dopraví  na výstavu zvířata čistá bez zjevných příznaků onemocnění, s  příslušnými veterinárními doklady a v přenosce zaručující bezpečnou a  hygienickou přepravu zamezující týrání zvířat. Je  povinen mít zvířata pod kontrolou po celou dobu výstavy. Přepravu zvířata na výstavu a zpět zajišťuje vystavovatel.

4. Vystavovatel má právo požadovat od pořadatele výstavy platný oceňovací protokol o posouzení zvířete a vydání diplomů nebo věcných cen, jestliže byly zvířatům podle propozic uděleny.

5. Výstavy se může účastnit zahraniční vystavovatel při dodržení výstavních podmínek stanovených pořadatelem.

 

V.  VETERINÁRNÍ  PODMÍNKY

1. Pořadatel i vystavovatel jsou povinni při činnostech souvisejících s přehlídkou a výstavou řídit se a dodržovat stanovené veterinární a hygienické požadavky a další související předpisy.

2. Vystavovaná a předváděná zvířata musí mít příslušné veterinární doklady s potvrzením o očkované vzteklině. Po dobu konání přehlídky a výstavy nesmějí být do prostoru umístěna  zvířata, která neprošla veterinární prohlídkou.

3. Veterinárnímu lékaři pověřenému veterinárním dozorem musí být vytvořeny  podmínky pro řádný výkon práce spojený s prohlídkou zvířat při přejímce, bonitacích a případném ošetření zvířat. 

 

VI.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 

1. Pokud je v tomto Řádu uvedeno pořádání přehlídky a výstavy rozumí se tím v zákonné terminologii svod (termín svod viz zákon č. 166/1999 Sb.) Tento Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky určené pro svody zvířat obecnými právními předpisy, zejména plemenářským zákonem, veterinárním zákonem, zákon na ochranu zvířat proti týrání a prováděcími předpisy k nim.

2. Pokud bude výstavy využito pro výměnu nebo prodej zvířat, musí být  tato skutečnost výslovně uvedena v propozicích výstavy. Tuto službu  může organizovat výhradně pořadatel, nikoli jednotliví vystavovatelé.

3. Výkonný výbor CYTC může vydat, pokud se to jeví potřebné, doplňující pokyny k těmto zásadám, které však nesmí měnit základní  ustanovení nebo  význam tohoto řádu.

4. Tento řád byl schválen usnesením výkonného výboru CYTC, o. s. dne 12. 9. 2013 a vstupuje v platnost dnem schválení. 

 

Řád stanoví  požadavky na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu, určuje podmínky pro ochranu zvířat při veřejných vystoupeních zvířat ve smyslu Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmových chovech (č. 19/2000 Sb.m.s.), Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (č. 21/2000 Sb.m.s.). Ve vztahu k Evropskému společenství respektuje směrnice Rady ES (Směrnice Rady č. 98/58/EEC o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a Směrnice Rady č. 91/628/EEC o ochraně zvířat během přepravy a pozměňující směrnice č. 90/425/EEC a č. 91/496/EEC a současně respektuje pravidla mezinárodních chovatelských svazů.  Závaznými zákony pro pořádání přehlídek a výstav jsou zákon č. 166/99 Sb. (veterinární zákon), zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon),  zákon č. 246/1992 Sb., novelizovaný zákonem č. 77/2004 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, vyhláška č. 192/2004 Sb. o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu a vyhláška č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě, vše v platných zněních.

 

 

Kontakt

IKC, z.s.
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká Republika
+420 724770929 InternationalKennelClub@yahoo.com